Wymogi Ministra Zdrowia

Poniżej znajduje się lista dokumentów koniecznych do otwarcia apteki internetowej.

Odniesienia do rozporządzenia dotyczą “Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza”

 1. Regulamin, w tym procedury reklamacyjne (z uwzględnieniem § 8 rozporządzenia)
 2. Polityka prywatności
 3. Oświadczenie o cookies
 4. Formularz zgłoszenia do nadzoru farmaceutycznego
 5. Formularz zamówienia (§ 2 ust. 2 rozporządzenia)
 6. Formularz ewidencji zamówień w formie elektronicznej (§ 2 ust. 4 rozporządzenia)
 7. Procedura informacyjna (§ 3 rozporządzenia)
 8. Zasady wysyłki produktów (§ 4 rozporządzenia) – dokument wewnętrzny
 9. Zasady związane z wydzielonym miejscem do prowadzenia sprzedaży wysyłkowej (§ 5 rozporządzenia) – dokument wewnętrzny
 10. Procedura związana z nałożeniem obowiązków na farmaceutę odpowiedzialności za sprzedaż wysyłkową – dokumentacja pracownicza, w tym wyznaczenie obowiązków (§. 7 ust. 1)
 11. Procedura wewnętrzna związana z obsługą telefoniczną klientów – (§ 7 ust. 3 rozporządzenia)
 12. Procedury wewnętrzne z § 9 rozporządzenia, procedura:
  • czynności wykonywanych przy sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych mających wpływ na ich jakość;
  • czynności należących do pracownika wydającego produkty lecznicze oraz przygotowującego je do wysyłki oraz sposób i tryb dokumentowania wykonywanych czynności, w tym w szczególności dokumentowania kontroli, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia;
  • postępowania dotyczącego produktów leczniczych nieodpowiadających wymaganiom jakościowym, w tym wstrzymanych lub wycofanych z obrotu.
 13. Zasady przechowywania istotnych danych – §10 rozporządzenia
 14. Wzór oświadczenia pracowników apteki o zapoznaniu się z procedurami
 15. Procedury związane z ochroną danych osobowych:
  • zgłaszanie zbiorów danych do GIODO – gdy cele przetwarzania wymagają tego
  • polityka bezpieczeństwa + ew. załączniki
  • instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych + ew. załączniki
  • wzory zgód na przetwarzanie danych osobowych przez klientów
  • wzór oświadczeń i zobowiązań pracowników do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych
  • wzory dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych (nie dotyczy wszystkich przypadków)

  Procedury, obejmują w szczególności:

  • rejestrowanie zamówień klientów oraz dokonywanej sprzedaży;
  • zabezpieczenie produktów leczniczych w sposób zapewniający ich właściwą jakość i bezpieczeństwo stosowania;
  • postępowanie z produktami leczniczymi wstrzymanymi lub wycofywanymi z obrotu i stosowania;
  • rejestrowanie zwracanych produktów leczniczych i ich unieszkodliwianie;
  • rejestrowanie reklamacji.
ZNAK TOWAROWY APTEON JEST WŁASNOŚCIĄ APTEON SP. Z O.O. WPISANEJ DO REJESTRU PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000644730. WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 5000 ZŁ.
Zadzwoń teraz!Video Pomoc